• വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനി ഓൺലൈനിൽ

    വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനി ഓൺലൈനിൽ

    By

    പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കും. ട്രാൻസ്പോർട് കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശയിലാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഹാൻഡ്‌ലിങ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നു…